اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

آزادی آرمان رسولی

تلاش برای آزادی یاران دربندمان باید تا آزادی کامل و بی قید و شرط همه آنها ادامه یابد. موفقیت اعتراضاتمان را باید از همین جا دید: بنا بر آخرین اخبار رسیده، آرمان رسولی که امروز در جریان مراسم ١٦ آذر دانشگاه مازندران دستگیر شده بود، آزاد شده است.
آزادی آرمان را تبریک گفته و مبارزه مان را برای آزادی همه دستگیر شدگان ادامه میدهیم

No comments: