اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 26, 2007

مجری برنامه «دانشگاه ،آخرين سنگر آزادي» بنا بر گزارشات دانشگاه تهران به كميته انضباطي فراخوانده شد.

دبير انجمن منتخب دانشجويان همدان و مجری برنامه «دانشگاه ،آخرين سنگر آزادي» (گراميداشت روز دانشجو) دو مرتبه در يك روز به كميته انضباطي فراخوانده شد تا در ارتباط با تجمعات اخير دانشگاه بوعلي سينا و مجري گري برنامه «دانشگاه ،آخرين سنگر آزادي» و خواستار سرنگوني جمهوري اسلامي شدن تفهيم اتهام گردد.
به گزارش خبرنامه بوعلي سينا، يكي از اتهامات اصلي امين نظري خواستار سرنگوني نظام جمهوري اسلامي شدن وي ضمن ايراد سخنراني در دانشگاه تهران است.
امين نظري در احضاريه اول خود كه تاريخ ۲۸ آذر را بر خود دارد به دليل شركت در تجمع غير قانوني ، اقدام براي تعطيل كردن كلاس هاي درس دانشكده مهندسي و شعار بر عليه نظام را به عنوان تفهيم اتهام دريافت كرد.
قابل ذكر است ، اتهام فوق مربوط به تجمع اعتراضي دانشجويان دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا در مورد ادامه بازداشت فرشاد دوستي پور و عدم وجود هيچ گونه اطلاعي از وي بوده است.
در احضاريه دوم اين فعال دانشجويي كه تاريخ ۴ دي را بر خود دارد ، بنا بر گزارشات دانشگاه تهران در ارتباط با برنامه گراميداشت روز دانشجو «دانشگاه ،آخرين سنگر آزادي» ؛ وي متهم است به شركت در تجمع غير قانوي ۱۸/۹/۸۶ در دانشگاه تهران، مجری گري برنامه اي كه در آن سخنراني هاي تندي عليه نظام صورت گرفته و شعارهايي نيز بر عليه نظام و مسئولين در آن برنامه داده شده است؛ همچنين ايراد سخنراني كوتاهي كه ضمن آن با حمله به نظام خواستار سرنگوني جمهوري اسلامي شده و از تمامي دانشجويان نيز در اين رابطه دعوت به عمل آورده است.

گفتني است ، يكي از اعضاي كميته انضباطي در گفتگويي با امين نظري به وي وعده صدور حكم تعليق از تحصيل را داده است.

http://basunews.com/post-285.aspx

No comments: