اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 21, 2007

بیانیه انجمن جامعه شناسی امریکا درزمینه آزادی دانشجویان ایران

خطاب به رهبر، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و دبیرشورای حقوق بشر ایران

ما از سوی بیش از 14 هزار اعضای انجمن جامعه شناسی امریکا، یک جامعه علمی متشکل از جامعه شناسان دانشگاهی و متخصص، خواهان آزادی دانشجویان دانشگاه های ایران تا بررسی پرونده آنان در یک دادگاه شایسته، هستیم، دانشجویانی که اخیرا توسط نیروهای امنیتی حکومتی در تهران، تبریز، اهواز، شیراز و نقاط دیگر ایران دستگیر و بازداشت شده اند. بسیاری از این دانشجویان هم اینک بخاطر اعتراض علیه حکومت ایران در زندان اوین نگهداری می شوند و ما آزادی آنان را الزامی می دانیم.

افراد بازداشت شده شامل دانشجویان جامعه شناسی ازجمله جلوه جواهری و دیگرانی است که از حقوق برابر زنان حمایت کرده اند. درحالیکه آنان در حبس بسر می برند، ما از شما مصرانه می خواهیم از کارکنان خوب خود برای تضمین امنیت و آزادی انان جهت مشورت با مشاوران قانونی استفاده کنید. ما مصرانه خواهان مشخص ساختن شرایط بازداشت آنان، رفع اتهامات سیاسی و تضمین آزادی فوری آنان هستیم.

بعنوان بخشی از پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، ایران درکنار سایر حقوق شهروندان خود، متعهد به تامین: 1) حق داشتن عقیده بدون دخالت دیگران (ماده 19.1)؛ 2) حق آزادی بیان شامل آزادی جستجو، دریافت و افشای همه نوع اطلاعات و افکار (ماده 19.2)؛ و حق شهروندی در رسیدگی قضایی علنی و بیطرفانه در یک دادگاه شایسته، مستقل و بیطرف (ماده 14) می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی (ماده 23) افراد دارای حق آزادی اندیشه، نظر و بیان هستند.

انجمن جامعه شناسی امریکا بعنوان یک سازمان علمی با عضویت بین المللی، متعهد به تضمین آزادی دانشگاهی، آزادی تبادل افکار و آزادی بیان برای همه دانش پژوهان ازجمله آنانی است که درحال تحقیق پیرامون مطالعات جامعه شناختی و مرتبط با نهادهای اجتماعی و فرهنگی هستند. بدون تضمین حکومتی چنین آزادیهای فکری و علمی، یک ملت از نظر جهانی بسرعت بعنوان ملت درمانده در تامین دانش پژوهی متعالی و بی اراده در حمایت از موقعیت فکری خود در حوزه های عملی و فرهنگی در سطح بین الملل شناخته می شود.

ما عمیقا نگران بازداشت این دانشجویان هستیم. ما امیدواریم که تحت رهبری شما، ایران از آسیب رساندن به متخصصان علمی و فکری در داخل کشور و سطح بین المللی اجتناب کند.

ما از توجه شما نسبت به نگرانی ما درباره این نقض آشکار تعهدات ایران به پیمان نامه های بین المللی قدردانی می کنیم و ازشما مصرانه خواهان تضمین رفع همه اتهامات سیاسی یا دروغین علیه این دانشجویان هستیم. رهبران و اعضای انجمن جامعه شناسی امریکا این امر را یک الزام بزرگ بر می شمارند.

با احترام

آرنه ال. کالیبرگ (رئیس انجمن جامعه شناسی امریکا) و سالی تی هیلزمن (دبیراجرایی)

27 آذر1386

1 comment:

علی سالکی said...

تقدیم به رفقای زندانی
بهروز،پیمان،مجید،انوشه،صدرا،ویکتوریا،سعید،آقام علی،نادر،عابد،مهدی،روزبه،گرایلو،.....

فریاد کلام
جمجمه ای هم در کار است،مغزی درآن
زندانی هم در کار است،انسانی درآن
دستهایی هم درکاراست،شکنجه ای با آن