اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 23, 2007

بیانیه دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به مناسبت آزادی 8 تن از دانشجویان

تاریخ گواهی می دهد که هیچ حقی با بخشش بدست نیامده است و آزادی وجود نخواهد داشت مگر آنجا که استبداد گامی به پس نهاده باشد. طی روزهای اخیر 8 تن از رفقای ما در شهرستان ها آزاد شده اند ، ضمن تبریک این آزادی به ایشان و تمامی مردم آزادیخواهی که طی این روزهای سخت به هر صورتی که هست و به هر شکل و طریق به اعتراض برخاسته اند ، اعلام می داریم که این آزادی چیزی نیست جز نتیجه شکست رژیم در اثر هزینه ها وفشارهایی که بر آن تحمیل کرده ایم. آزادی یاران ما ، پیروزی دانشجویان آزادی خواه وبرابری طلب و تمامی مردم آزایخواهی است که حمایت خود را اعلام داشته و دانشجویان را در این مبارزه تنها نگذارده اند . این پیروزی را با آزادی تمامی رفقای در بند خود تکمیل خواهیم کرد.
همگان به خوبی می دانند که اتهام به اصطلاح وابستگی به بیگانگان ، احزاب و نهادهای خارج از کشور همواره تمهید پوچ و رسوای حاکمیت برای سرکوب دانشجویان ، زنان و کارگران بوده است. این اتهامات واهی و ساختگی انگشت اتهام وجدانهای آگاه را تنها به سوی خود رژیم برمی گرداند. ما ضمن رسوا کردن این توجیهات بی شرمانه برای سرکوب ، آشکارا به تمامی اعتراضات گسترده و نیرومند تمامی مردم آزادیخواه در سراسر جهان ، افتخار می کنیم. وابستگی واژه ای است در شان خود استبداد و جیره خوران و مزدوران آن . این صدای آزادی و برابری است ، این حق اولیه و اصلی تمامی انسانهاست که مردم آزادیخواه را در این حرکت اعتراضی متحد می کند!

زنده باد آزادی ، زنده باد برابری
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های ایران

No comments: