اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 28, 2007

حمايت دانشجويان خوابگاهي دانشگاه اصفهان از اعتصاب غذا


تجمع کننده ها در خوابگاه که حدود ۵۰۰ پسر و ۲۰۰ دختر بودند حمایت خود را از اعتصاب کنندگان نشان دادند. دانشجویان پسر راهپیمایی خود را تا درب خوابگاه ادامه دادند و سپس به درب خوابگاه شهدا رفتند. دانشجویان دختر به دلیل قفل بودن درب خوابگاه از پشت نرده ها ی خوابگاه شعار سر دادند و حمایت خود را اعلام کردند.

ظاهرا چند زن چادری اقدام به متفرق کردن دانشجویان دختر کردند و تعدادی موسوم به بچه های نهاد اقدام به اسم نویسی برای ایجاد ترس در تجمع کنندگان دختر نمودند.

در ادامه تجمع کنندگان به سمت خوابگاه با هنر محل اعتصاب کنندگان حرکت کردند و در آنجا بیانیه ی اعتصاب کنندگان خوانده شد و در آن به این موضوع اشاره شد که مسئولین دانشگاه کوچکترین اهمیتی به جان دانشجویان نمی دهند. همچنین اعلام شد که در صورت بی توجهی بیشتر مسئولین از برگزاری امتحانات پایان ترم جلوگیری خواهند کرد. در ادامه علیرضا داوودی نماینده ی متحصنین خواسته های به حق صنفی دانشجویان را اعلام کرده و گفت که امروز زمان گرفتن خواسته هاست و تا گرفتن آنها از پای نمی نشینند. مسئولین از هر جمع و تجمع دانشجویی هراس دارند و می خواهند دانشجویان همچون جزیره هایی منفرد باشند.

عده ای ظاهرا بسیجی برای تخریب حرکت خودجوش اقدام به شکستن شیشه نمودند.

در ساعت ۱۲:۱۰ تجمع پایان یافت.

ضمنا دانشگاه از حضور آمبولانس در جلوی درب خوابگاه محل اعتصاب کنندگان( برای کمک سریعتر در صورت وخامت حال اعتصاب کننده ها) جلوگیری به عمل آورد.

درب خوابگاه همدانیان ۱۰ دقیقه زودتر از حالت عادی بسته شد و در ساعت ۱ شب عده ای در خوابگاه دختران درب اتاق ها را زده و اقدام به بازرسی اتاق ها نمودند.

No comments: