اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 23, 2007

آه , دوباره هجوم و دیگرباره چشمبند و باز شکنجه و ... خونبارش جان جوان زادگاه من!

شکنجه گران خداخواه و انسانشکن، طلایه داران فرهیختگی، دانش، آزادی و برابری فردا ی زادگاه ما را چنان به خون و زخم و ورم دچار کرده اند که درد جان جوانشان را مرگخواه کرده است.
جهان اکنون شاهد اعتراضی گسترده به این سرکوب قرون وسطاییست.
"دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای ایران" خواسته اند که روز ۲۸ دسامبر را"روز جهانی اعتراض به زندان و شکنجه دانشجو" بنامیم و دوره کنیم!
من تنها میتوانم از تو بخواهم که به موج های اوج گیرنده ی حمایت از این فراخوان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب بپیوندی تا این روز را به ترانه یی پویا و خوابگریز، در جشنراهه ی آزادی و برابری در تقویم آینده نورانی کنیم.
ایرج جنتی عطایی
۲۰- دسامبر ۲۰۰۷
لندن

No comments: