اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

بیانیه ی مردم آزادی خواه وبرابری طلب سنندج در حمایت از دستگیری وبازداشت دانشجویان در دانشگاه ها

16 آذر امسال دانشجویان آزادی خواه وبرابر طلب همچون سالهای قبل حماسه ای پرشور آفریدند وفریادهای خود را بار دیگر در دانشگاه تهران طنین انداز کردند. فریاد:


نه به جنگ

دانشگاه پادگان نیست

رهایی زن رهایی جامعه است

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد

وصدها شعار وخواست ومطالبه ی برحقی که هر انسان آگاه ورادیکالی باید بر آنها پافشاری کند،سرداده شد تا زنده بودن دانشگاه بار دیگر اثبات گردد وما نیز از دانشجویان این طیف پیشرو که هیچگاه در تلاش برای داشتن جامعه ای آزاد وبرابر خاموش ننشسته اند ودانشگاه را به سنگر دفاع از آزادی وبرابری تبدیل کرده اند قاطعانه حمایت خواهیم کرد.اما متاسفانه همانند سالهای قبل تعداد زیادی از این دانشجویان،دستگیر وبازداشت وروانه ی زندان شدند وعده ای نیز به سرنوشت نامعلومی دچار گشته اند.

ما امضاکنندگان (دانشجویان،کارگران،زنان،مردم و...)این بیانیه ،دستگیری وبازداشت این دانشجویان را قاطعانه محکوم می کنیم وخواستار آزادی فوری وبی قید وشرط این عزیزان هستیم.

 این نامه توسط بیش از 1000 نفر از مردم آزادی خواه و برابری طلب سنندج امضا شده است. برای مشاهده ی امضاها و امضای نامه به وبلاگ زیر مراجعه کنید:

http://www.azadiobarabarisna.blogfa.com/

ما بدین وسیله از همه ی مردم آزادی خواه و برابری طلب سنندج برای حمایت های بی دریغشان تشکر میکنیم.

No comments: