اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 27, 2007

اعتصاب غذاي دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب اصفهان وارد چهارمين روز شد

دانشجویان دانشگاه اصفهان در حالی وارد چهارمین روز اعتصاب غذای خود شدند که هنوز هیچ یک از مسئو لین حاضر به حضور و پاسخ گویی در مورد اعمال غیر قانونی شان نشده اند.

یکی از مسئولین دانشگاه خبری به دانشجویان اعتصاب غذا کننده رساند مبنی بر اینکه دانشجویان معترض دانشگاه اصفهان که دست به اعتصاب غذا زده اند باید رسما از وی معذرت خواهی کنند!

No comments: