اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

پیام دانشجویان کمونیست بریتانیا

خواهران و برادران در ايران

گرمترين درودهای ما را برای تظاهرات سه شنبه ۴ دسامبر خود بپذيريد. مبارزات قهرمانانه شما و اعتراضات شما به رغم تهديدها و دستگيريها برای همه ما الهام بخش است و اثبات اينکه شما رفقا متحدان واقعی ما در مبارزه با امپرياليسم ، تحريم و خطر جنگ هستيد نه جمهوری اسلامی.

برخلاف برخی جريانهای سياسی چپ بريتانيا که منکر جنبشهايی مانند جنبش دانشجويی در ايران هستند که توامان بر عليه جنگ امپرياليستی و حکومت مذهبی مبارزه ميکنند ما پيوسته از مدافعان حرکات اعتراضی شما بوديم و همچنان از مبارزاتتان حمايت ميکنيم و خواهان آزادی فوری دانشجويان دستگير شده و ديگر فعالين سياسی زندانی هستيم . ما مصر هستيم همبستگی و ايجاد روابط متقابل با جنبش شما را در دستور کار خود قرار دهيم و اميداوريم در آينده بتوانيم فعاليتهای

بين الملی مشترک و هماهنگی را با شما سازماندهی کنيم .
اميدواريم روز دانشجو برای شما روز موفقی باشد و بتوانيد پيام خود را در اين دنيای پر تلاطم به گوش جهانيان برسانيد. مطمئن باشيد ما تمام توان خود را در مبارزه با امپرياليسم به کار خواهيم برد و از تظاهرات شما حمايت ميکنيم .

در همبستگی با شما عليه جنگ و اختناق در ايران و درمبارزه برای سوسياليسم
کميته اجرايی دانشجويان کمونيست بريتانيا (يکی ازگروههايی کارزار «دستها از مردم ايران کوتاه»)

۳ دسامبر ۲۰۰۷

www.communiststudents.org.uk
www.hopoi.org

No comments: