اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 04, 2007

گزارش از دانشگاه تهران - شماره ٢

دانشجویان در دانشگاه تهران تجمع اعتراضی خود را آغاز کردند. اکنون ساعت یک بعد از ظهر جمعیتی قریب به ٤٠٠ نفر آغاز تظاهرات را اعلام کرده اند. هم اکنون بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در حال خوانده شدن است. پلاکاردهای متعددی با شعارهای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در دست تظاهر کنندگان است. نیروهای امنیتی و حراست بارها تلاش کردند که مانع برافراشته شدن پلاکاردها بشوند که موفق نشدند.
خبر دستگیری مجید اشرف نژاد تایید نمیشود!
فضای اطراف دانشگاه تهران بشدت پلیسی است. دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب از همه مردم میخواند که به دانشگاه تهران بروند. باید فضای امنیتی اطراف دانشگاه را شکست.

No comments: