اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 04, 2007

گزارش از دانشگاه تهران - شماره ٣

تعداد تظاهرکنندگان به بیشتر از ٥٠٠ نفر رسیده است.
بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به مناسبت ١٦ آذر با شعار "دانشگاه پادگان نیست" و "نه به جنگ" توسط یکی از رفقا خوانده شد و با استقبال بی نظیر دانشجویان روبرو گردید. هر لحظه بر تعداد تظاهر کنندگان اضافه میشود. در حال حاضر تریبون آزاد است و دانشجویان متعددی تا بحال سخنرانی کرده اند. آنها در سخنرانی هایشان به دستگیری های دانشجویان در ٢ شب گذشته اشاره کرده اند و خواهان آزادی فوری همه دستگیر شدگان هستند.
جمعیتی که در مقابل دانشگاه تهران در رفت و آمد است با فشار مداوم نیروهای امنیتی رژیم روبرو است و بارها جمع و متفرق میشود

No comments: