اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 12, 2007

حمایت نوام چامسکی از دانشجویان بازداشتی
نوام چامسکی، اندیشمند و منتقد چپ گرای آمریکایی فراخوان آزادی دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب را امضا و دستگیری آن ها ر
محکوم کرد.

No comments: