اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

حمایت بین المللی از دانشجویان

ويم بندا ـ هيئت تحريريه روزنامه مارکسيستی فونک

ميل روبيوـ سازمانده پيشين اتحاديه فلزکاران بورت ديامات

برخت دسمت ـ عضو شورای دانشجويان دانشگاه گنت

ميشا وان هرک ـ عضو حزب سوسياليستی آنتورپ و تعليم دهنده در اتحاديه کارگران سوسياليست

مآرتن وان هيورزيوين ـ عضو شورای دانشجويان دانشگاه گنت

رولند واندربکه ـ عضو نمايندگی سوسياليستی اتحاديه کارگران خدمات عمومی در اوسنده

اريک د بروئن ـ پيشروی کارگری اتحاديه سوسياليستی کارگران خدمات عمومی در شهر آنتورپ

لين ون رومپايی ـ پيشروی کارگری اتحاديه سوسياليستی کارگران خدمات عمومی شهر آنتورپ

آندره گانزاليس ـ رئيس اتحاديه کارگران خدمات عمومی شاخه فيرنه و پيشروی کارگری اتحاديه آموزگاران

بارت دسمت ـ پيشروی کارگری اتحاديه کارگران ترابری

نوشين مالک ـ دانشجوی آکادمی ايالتی ليمبورگ

No comments: