اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

خبری به نقل از وبلاگ عابد توانچه

پیمان پیران مجددا با تیم بازجویی خود درگیر شده است.

بهروز کریمی زاده ، سعید حبیبی و مهدی گرایلو را بی خوابی داده اند.

از شنود مکالمات خانواده دانشجویان در بند برای درهم شکستن روحیه آنها استفاده می شود.پیمان پیران زندانی سیاسی ای که بیش از سه سال و نیم از عمر خود را به دلیل سازماندهی اعتراضات 18 تیر 78 در زندانهای مختلفی همچون توحید و اوین سپری کرده است اکنون باز هم به دلیل سازماندهی و شرکت فعالانه در اعتراض دانشجویی دانشجویان مارکسیست بازداشت شده است.

پیمان پیران به دلیل سابقه ی تحمل انفرادیهای بلند مدت و بازجوییهای متعدد از جواب دادن به سوالات تیم بازجویی خودداری می کند و با ادبیاتی بسیار تحقیر آمیز با بازجوهای خود صحبت می کند. این مسئله سبب شده است تیم بازجویی پیمان پیران را به شدت تحت اذیت و آزار جسمی قرار دهد. دیروز از طریق یکی از همبندان سابق آقای پیران با خبر شدیم درگیری بین پیمان پیران با یکی از بازجوها _ که در سال 78 نیز از وی بازجویی به عمل آورده بوده _ مجادله ی لفظی شدیدی روی داده که منجر به درگیری فیزیکی شده است. بعد از این اتفاق چند نفر از تیم بازجویی بر سر پیمان پیران ریخته اند و او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. متعاقب این درگیری پیمان پیران برای مداوای خونریزی شدید بینی به بهداری اوین منتقل شده است.

پیمان پیران در فرصت اندکی که با دو زندانی دیگر در بهداری روبه رو شده است از اعمال شکنجه ی غیر انسانی ( بی خوابی دادن ) علیه بهروز کریمی زاده ، سعید حبیبی و مهدی گرایلو خبر داده است.

با توجه به سابقه سیاه نیروهای امنیتی ایران پیش بینی می شود بی خوابی دادن به این عزیزان از 3تا 7 روز ادامه داشته باشد.همچنین پیمان پیران خبر داده است که بازجوییهای طولانی مدت حتی در طول شب نیز ادامه دارد و به دانشجویان زندانی اجازه ی استراحت داده نمی شود.

مسئله ی بعدی اینکه طبق تحقیق عده ای از دوستان اطمینان یافته ایم همانطور که احتمال قوی آن در نظر گرفته می شد تمامی تلفنهای منزل دانشجویان مارکسیست در بند و همینطور خطهای موبایل اعضای نزدیک خانواده آنها شنود است و نیروهای اطلاعاتی با ضبط کردن صدای مادران نگران و در حال گریه _ در تماسهای تلفنی _ و پخش آن برای جوانان در بند از آن به عنوان یک حربه برای درهم شکستن روحیه دانشجویان زندانی استفاده می کنند.

No comments: