اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 15, 2007

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در خصوص بازداشتهای دانشجویی اخیر

چند صباحی است که شاهد اوج گیری و تشدید سرکوب جنبش¬های اجتماعی برآمده از دل جامعه و به طور مشخص جنبش دانشجویی هستیم. امنیتی شدن فضای دانشگاه¬ها، انحلال تشکل¬ها و نهادهای مخالف با سیاست¬های حاکمیت، بازداشت و سرکوب فعالین دانشجویی، اخراج و منع تحصیل دانشجویان، احکام پی در پی کمیته¬های انضباطی، تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به دانشگاه¬ها، توقیف و منع انتشار نشریات مستقل، همگی مبین این امر است که بار دیگر با گسترده شدن اعتراضات جنبش¬های اجتماعی و به طور خاص دانشجویان حاکمیت قصد آن را دارد که با ارعاب و ایجاد موج وحشت در جامعه و دانشگاه اعتراضات اجتماعی را خنثی کرده و جنبش¬های اجتماعی را به عقب برانند.

از سوی دیگر خطر جنگ و حمله¬ی آمریکا با اعمال سیاست¬های نامعقول خارجی حاکمیت بیش از پیش احساس می¬شود. این خطر آن¬جا حساس¬تر می¬شود که به خاطر داشته باشیم در صورت حمله¬ی آمریکا و متحدینش به ایران جنگی بسیار خانمان¬سوز تر از عراق و افغانستان شکل خواهد گرفت.

با در نظر گرفتن شرایط داخلی و اوضاع بین¬المللی وظیفه¬ی جنبش¬های اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی در راه آزادی، عدالت و دموکراسی، و در هم شکستن زنجیرهای استبداد خودنمایی می¬کند. فشارهای گسترده به دانشجویان بیانگر ضرورت مقاومت همه¬جانبه¬ی دانشجویان، در برابر سیاست¬های همه¬جانبه¬ی سرکوب جنبش دانشجویی و دیگر جنبش¬های اجتماعی با مرز بندی مشخص و روشن با جناحین حاکمیت است.

ما اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ضمن محکوم کردن بازداشت گسترده¬ی فعالین اجتماعی اعم از دانشجویان بی¬گناه پروژه¬ی امیرکبیر احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری که ماه¬هاست در زندان به سر می¬برند، علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، دانشجویان چپ که قصد برگزاری مراسم 16 آذر را داشتند بالاخص کیوان امیری الیاسی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، فعالین جنبش کارگری و زنان، فعالین صنفی و قومی، روزنامه¬نگاران، نویسندگان و دیگر کنش¬گران جامعه¬ی مدنی را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط و هرچه سریع¬تر آنان می¬باشیم و در این راه از تمام دانشجویان دعوت می¬کنیم برای عقب راندن سیاست¬های مستبدانه¬ی گروه¬های حاکمیت صفوف خود را هرچه بیشتر مستحکم¬تر کنند

No comments: