اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 15, 2007

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

بیش از یکصد تن از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت میلاد عزیزی دانشجوی این دانشکده در روز 18 آذر ماه و مشخص نبودن وضعیت وی دست به تجمع زدند.

دانشجویان دانشگاه تهران خواستار آزادی و مشخص شدن وضعیت این دانشجو شدند. میلاد عزیزی دانشجوی دانشگاه تهران به دنبال تجمع بزرگ دانشجویی در روز 18 آذر ماه بازداشت شده و همچنان در وضعیت نامعلومی بسر می برد.

گفتنی است روز گذشته نیز دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه تهران با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار آزادی روزبهان امیری دانشجوی بازداشت شده در روز 13 آذرماه این دانشگاه شده بودند

No comments: