اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 06, 2007

تجمع 16 آذر بسيجي ها!

بنابر اخبار دريافتي ديروز چهارشنبه پس از پايان سخنراني حسن عباسي ايدئولوگ متوحشان اسلامي جماعت حقيرانه ي 40-30 نفره اي از بسيجي ها در مقابل دانشكده ي حقوق جمع شده و به فحاشي عليه دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب پرداخته و اعلام كردند حاضرند در راه اسلام هم خون بدهند و هم خون بريزند و همچون هميشه شعارهاي گنديده ي خود همچون "واي اگر خامنه اي حكم جهادم دهد لشگر عالم نتواند كه جوابم دهد" را قرقره كردند. گويا برادران بسيجي خاطره ي تلخ خرداد 85 را از ياد برده اند يا اينكه خود را به نفهمي ميزنند. اما خاطره ي به هم زدن سخنراني حسن عباسي با شلنگ فشار قوي و با خاك يكسان كردن نمايشگاه دفاع مقذس خاطره اي نيست كه به اين زودي ها از اذهان پاك شود. باشد كه بر خود بلرزند آنان كه پا را از گليمشان درازتر مي كنند.
گويا ديروز نيز تعدادي از دانشجويان بسيجي دانشگاه مازندران در مسجد دانشگاه، مراسم 16 آذر را به صرف نماز جماعت برگزار كردند.

1 comment:

Anonymous said...

چه آزادی و برابری مسخره ای؟!
خودت که داری فحاشی می کنی داداش.
اول خودت رو درست کن.
درست کردن دنیا بدون درست کردن خود...
محاله