اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 20, 2007

اعلام حمایت بروس آلن از دانشجویان زندانی

بروس آلن با ارسال نامه اعتراضی به احمدی نژاد خواهان آزادی فوری دانشجویان دستگیر شده گردید


بروس آلن از رهبران چپ و سرشناش جنبش كارگری کانادا و نایب رئیس شعبه ١٩٩ اتحادیه کارگران ماشین سازی، در نامه ای به احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دستگیری دانشجویان اعتراض كرد. بروس آلن در این نامه اعتراضی خود با لیست كردن اسامی چهل و سه تن از دانشجویان دستگیر شده وقایع ١٦ آذر امسال، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است.


No comments: