اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 18, 2007

اطلاعیه دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب پیرامون خبر خود کشی یکی از دانشجویان

اگرچه در قرن 21 و در دنیای مدرن زندگی می کنیم اما گویا تقدیر بر آن است که هنوز گرفتار مناسبات قرون وسطائی و انگیزاسیون باشم. انچه بر کسانی که گرفتار سیاهچاله های اوین می شوند همان رفتاری است که قرن ها پیش با زندانیان میشد. مگر به غیر از شکنجه های جسمی و روحی کسی لب به اعتراف می گشاید؟ پس باید شکنجه کرد تا برگه های بازجوئی پر شود. (این است منطق ارتجاع)
متاسفانه باید اعلام کنیم که خبر خود کشی یکی از رفقایمان در زندان اوین تائید می شود ولی مسئله این است دراصل خبری که توسط اقای باقی به بیرون از زندان منتقل شده است هیچ مدرکی دال بر اینکه رفیق گرانقدرمان سعید حبیبی رگ خود را زده است وجود نداشته .تنها شاهدی که اذهان را به سمت سعید عزیز هدایت کرد این مسئله بوده که کسی که خودکشی کرده بین 30 تا 35 سال سن داشته که این نکته به هیچ عنوان در خبری که توسط آقای باقی ارسال شده وجود نداشته است.
دانشجویان ازادیخواه وبرابری طلب با اعلام نفرت شدید خود از رفتارهائی که یک انسان را وادار می کند تا از عزیز ترین دارائی خود یعنی جانش صرف نظر کند عمیقا خوشحالیم که این رفیقمان که هنوز نمی دانیم کدام یک است جان سالم از این ماجرا به در برده است.
و به دژخیمان می گوئیم که هرگز رفتارهای غیر انسانی تان از خاطر مردم زدوده نخواهد شد و خشم توده ها روزی گریبانتان را چاک خواهد داد.
ما از تمامی رسانه ها خواستاریم تا برای رفع هرگونه شبهه و جلوگیری از پخش شایعات این اطلاعیه را منعکس کنند.

زنده باد آزادی و برابری
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب ایران بیست و هشتم آذر 86

5 comments:

Anonymous said...

بنام خدا
به صداقت وادای امانت افراد بنگريد نه...
اخبار رئاليستی بيان كنيد نه احساسي ، اين روش كار باند مصباح يزدی- ذوالقدراست وقتی‌اينطورباشد شما سروته يك كرباس هستيد آنها دروغ ميگويند شما هم دروغ
كدوم توده ها باشماهستند
توده ها دنبال پرداخت هزينه افراطی گری های‌شما وباند مصباح هستند ودنبال يك لقمه نان تا ازگرسنگی نميرند نه دنبال نيرنگ شماومصباح يزدی كه امروزهمه را به خاك سياه نشانده ايد

Anonymous said...

مطابق اصل56قانون اساسي خدا حق تعيين سرنوشت رابه انسان داده است وهيچ كس نميتوانداين حق الهي را ازانسان سلب كنديادر خدمت منافع فردياگروهي خاص قراردهد ومطابق اصل 9ق هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال وتماميت ارضي كشورآزاديهاي مشروع راهرچندبا وضع قوانين ومقررات سلب كند، برغم يك چنين تأكيدصريحي درحال حاضربه كسانيكه به ولايت فقيه اعتقادندارنداجازه نامزدي جهت تصدي پست رياست جمهوري،نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ومجلس خبرگان داده نمي شودكه اين كارخلاف قانون اساسي ميباشد وامّامردم مطابق اصل8ق كه ازآنهاميخواهدمسئولين نظام رادعوت به خير،امربه معروف ونهي ازمنكرنمايند وظيفه دارنددرمقابل اين عمل خلاف قانون مسئولين نظام بايستند وازآنهابخواهندعملكردخود رااصلاح نمايند.
يكي ازراههاي اعتراض به عملكردخلاف قانون مسئولين اين است كه نامه هايي خطاب به رهبري ونمايندگان مجلس نوشته شود،درنامه به رهبري بنويسيم كه انتخابات فعلي مجلس بدليل اينكه به كساني كه به ولايت فقيه اعتقادندارندحق نامزدشدن داده نشده است خلاف قانون اساسي ميباشد وازايشان خواسته شودتافراهم شدن شرايط برگزاري انتخابات آزاد،انتخابات مجلس به تعويق افتد ودرنامه خطاب به نمايندگان مجلس ازآنهاخواسته شودقانون انتخابات بگونه اي اصلاح شودكه كساني كه به ولايت فقيه اعتقادندارندنيزبتوانندنامزدانتخابات شوند.
براي اينكه ازاين كارنتيجه بهتري گرفته شودبهتراست بجاي اينكه همه معترضين يك نامه كلی به رهبري ويك نامه كلی به نمايندگان مجلس بنويسندهركدام بطورمجزا يک نامه به رهبري و يک نامه به نمايندگان مجلس بنويسند وحتّي بهتراست هرمعترض بجاي اينكه يک نامه خطاب به تمامي نمايندگان بنويسدبه هرنماينده يک نامه مجزابنويسد.
براي اينكه اعتراضات هماهنگ باشدبهتراست نامه هادرتهران به دفتررهبري ومجلس ودرشهرستانهابه نمايندگان رهبریابه استانداري يافرمانداري تحويل داده شود.
هرچه تعدادمراجعات بيشترباشدانعكاس اجتماعی بيشتری خواهدداشت به همين دليل بهتراست نامه خطاب به نمايندگان بجاي اينكه همگي يكجابه مجلس تحويل داده شود جداجدا وبه دفعات تحويل گردد.
اگررهبري انتخابات رابه تأخير نيندازد ومجلس هفتم قانون انتخابات رااصلاح نكند بايداعتراضات ونامه نگاري هاپس ازتشكيل مجلس هشتم نيزازسرگرفته شود.
شايداين نوع اعتراض به تنهايي نتيجه ندهد ولي اثرات بسيارخوبي خواهدداشت.

Anonymous said...

درود بر شما
لطفا کد لوگوی "آزادی دانشجویان در بند "را در وبلاگ قرار دهید تا وبلاگ نویسان هم با قرار دادن این لوگو در وبلاگ خود در جهت حمایت از این عزیزان قدم کوچکی برداشته باشند.
منتظر هستیم

دختر کورش
www.dokhtarekourosh.blogspot.com

Anonymous said...

به نام آن کس که جان هستی،بقاﺀ زمان،منجی عالم

سر مکنون،مظلوم تاریخ،محبوس اعمال…… شیعه که

امیدش اشک و دعای یاران است

Anonymous said...

با درودهای انقلابی

بسوی سوسیالیسم بروز شد:

" بحران و سوسياليسم بيمار "

........ادامه در وبلاگ بسوی سوسیالیسم
http://www.besoyesosyalism3.blogfa.com/
زنده باد ازادی برابری حکومت کارگری