اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 09, 2007

پوستر تعدادی از رفقای دربند٬ برای پخش و تلبیغ

دانشجویان!
مردم آزاداه!
در اعتراضات خود از پوستر زیر و پوسترهایی که به تدریج تهیه میشوند استفاده کنید!
زنده باد آزادیNo comments: