اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 09, 2007

اطلاعیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه فردوسی مشهد

انشقاق در درون دانشگاه فردوسی میان نیروهای مستقل رادیکال (لیبرال و چپ) و نیروهای وابسطه به حاکمیت معروف به فراکسیون مدرن طیف علامه انجمن های اسلامی دانشگاه به نقطه ای بحرانی رسیده است. پس از فراخوان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ ۷ آذر ماه در همین وبلاگ منتشر شد ، دانشجویان لیبرال دانشگاه با درخواست جلسه ای به ما اعلام کردند که با پاره ای تغییرات حاضر اند در این آکسیون شرکت نمایند. در جلسه روز ۱۰ آذر که جمعی از همین فراکسیونی ها هم در آن شرکت داشتند ما برای اعلام آمادگی خود برای تشکیل آکسیونی در بردارنده ی تمامی گروه ها حاضر شدیم که ۱- تجمع به تریبون آزاد تبدیل شود. ۲- زمان برگزاری مراسم از ۱۷ به ۱۸ آذر تغییر یابد و دست آخر تراکت هایی که با عنوان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب آماده کرده بودیم بدون عنوان در سطح دانشگاه منتشر گردد. این تغییر در فراخوان وبلاگ هم مشهود است.

پس از آن بود که اینان ۴ شنبه ی هفته پیش اعلام نمودند برای روز یکشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۰ الی ۱۲ از دانشگاه مجوز تریبون آزاد دریافت کرده اند که در آمفی تئاتر سوله فرهنگی برگزار می شود. اینان قصد داشتند که با تغییر روز آکسیون آن را به نام تحکیم مصادره نمایند ولی چون می دانستد که دانشجویان مستقل در برابر آن ها خواهند ایستاد دست به خودزنی زدند.

همین موضوع نشان دهنده ی وابستگی این جریان به حاکمیت و تلاش آنان برای جلوگیری از برگزاری آکسیون از سوی نیروهای مستقل در دانشگاه می باشد. کسانی که در سابقه ی خود چندین مورد اعتصاب شکنی مشهود است و مزدوری ایشان برای حاکمیت محرز. همان هایی که آکسیون حمایت از دانشجویان دانشگاه مازندران را تحریم کردند و آکسیون ۸ مارس را به لجن کشیدند و اگر درایت چپ رادیکال نبود به تبلیغ زنده برای کمپین یک میلیون امضا تبدیل می شد.

می دانیم که این انشقاق فقط به نفع حاکمیت خواهد بود و دامن زنندگان به آن از سوی حاکمیت ساپورت می شوند. ولی در این میان هستند کسانی که از روی بی تجربگی به عمله ی این مزدوران تبدیل شده اند. روی سخن ما با آن هاست:

تشکل مستقل دیگر شعار نیست. مرگ انجمن با مرگ اصلاحات پیوند خورده است. این گونه اعتصاب شکنی ها و تفرقه افکنی ها از سوی کسانیاست که سر در آخوری دارند.

به دانشجویان مستقل بپیوندید.

زنده باد دانشجویان مستقل

زنده باد سوسیالیسم

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه فردوسی مشهد

کمیته ی هماهنگی آکسیون 16 آذر

1 comment:

Anonymous said...

chek ur mail
ive left some pix there