اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 08, 2007

بیانیه شماره ٣ دانشجويان آزادي خواه وبرابر طلب دانشجويان دانشگاه آزاد و دانشگاه كردستان سنندج در اعتراض به دستگيري هاي اخير در دانشگاه تهران

‌‌‌‌

١٦ آذر در راه است

١٦ آذر در راه است،روزي كه 3دانشجوي آزادي خواه و برابري طلب در اين راه كشته شدند.

در هر سال براي گراميداشت اين روز،دانشجويان در اين روز مراسم هايي در دانشگاه هاي كشور بدين مناسبت از طرف دانشجويان آگاه وآزادي خواه انجام مي شود،اما اين سال با سالهاي پيش بسيار تفاوت دارد.١٦ آذر امسال در فضايي نظامي كه تحت عنوان امنيت ملي از آن ياد ميشود برگزار مي گردد.

در فضايي كه به بهانه ي مبارزه با اراذل واوباش چه انسان هاي بيگناهي كه پشت ميله هاي زندان افتاده وبا ضرب وشتم ورفتارمهربانانه ي دولت مهرورز!!!! يا به چوخه ي عدالت !!!!!!دولت فاشيست و مستبد حاكم روبرو شدند.دولتي كه حتي ادعاي انتقاد پذيري نيز دارد وبه منتقدينش هم جايزه مي دهد.

امسال تني چند از رفقاي آزادي خواه و برابر طلب ما در دانشگاه تهران كه مي خواستند اين روز را مثل سالهاي پيش ترگرامي دارند و حداقل دانشجويان جديد را با اين روز آشنا كنند،قبل از برگزاري مراسم دستگير شدند.مشخص نيست در شرايط كنوني مشكل اين دانشجويان براي دستگيري در شرايط كنوني چه مي تواند باشد؟؟؟دولتي كه در مصاحبه هاي مطبوعاتي اش ادعاي اين را داردكهزنداني سياسي ندارد.

اين مي تواند دربر گيرنده ي اعمال سياست جديدي در قبال دانشجو وجامعه باشد،حاوي پيام پيشگيري قبل از درمان باشد يعني جديدا بدون اينكه فعاليتي صورت گرفته باشد،آنها دستگير شده تا مراسم انجام نشود.

ما به عنوان جمعي از دانشجويان آزادي خواه وبرابري طلب،خواهان آزادي بي قيد وشرط رفقاي آزادي خواه وبرابري طلب خودوهم چنين تمام روزنامه نگاران وزندانيان سياسي مي باشيم و طرفدار حق آزادي بيان و انديشه وابراز وفرياد آن و حاوي اين پيام كه انسان براي دفاع از آزادي وبرابري وبراي دفاع از انسانيت پايميل شده نبايد پشت ميله هاي زندان بماند.

زنده باد آزادي

زنده باد برابري


No comments: