اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 18, 2007

هشدار نسبت به وضعیت محمود صالحی

در روزهای گذشته و در پی دستگیری گسترده ی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب از طرفی شاهد رفتار ددمنشانه ی حکومت با محمود صالحی، فعال کارگری بوده ایم. بستن دست و پای محمود به تخت بیمارستان، هنگامی که وی در وضعیت بیهوشی مطلق به سر می برد تجسم رفتار وحشیانه و شکنجه های قرون وسطایی است. ما اعلام می داریم که تعرض به محمود صالحی و هر فعال دیگر جنبش کارگری تعرض به آزادیخواهی و برابری طلبی است و شدیدا محکوم است. ما نسبت به هرگونه آسیبی که طی مدت سپری کردن زندان متوجه محمود شود به حکومت هشدار می دهیم و همبستگی خود را با فعالان راستین جنبش کارگری اعلام می داریم

No comments: