اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 16, 2007

پیام دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به مردم آزاده در سراسر جهان

مردم آزاده در سراسر جهان!

از طرف همه دانشجویان ایران از تلاش گسترده شما در انعکاس خبر دستگیری یاران ما و اعتراضتان به حکومت ایران در این رابطه تشکر میکنیم. جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران این حمایت گسترده شما را فراموش نخواهد کرد.

دانشجویان آزادیخواه در ایران امروزه در نبردی سنگین با رژیم اسلامی قرار دارند. خواسته های ما که چیزی بیشتر از خواست انسان های آزاده در ایران نیست٬ از طرف دستگاه های امنیتی حکومت "اقدام علیه امنیت ملی" قلمداد شده است. تعداد زیادی از یاران ما را در زندان های مختلف کشور حبس کرده اند و زیر شکنجه قرار داده اند. هر روز به بهانه ای لیست اتهامات ما را طولانی تر میکنند و قصد دارند که مبارزه ما را عقب برانند.

ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب اما طی همین دو هفته گذشته نشان دادیم که نه تنها از خواسته های انسانی مان دست نمیکشیم٬ بلکه با سازمان دادن اعتراضی بزرگ در ابعاد کل ایران تا آزادی فوری همه دستگیر شدگان ازپای نخواهیم نشست. ما هنوز در ابتدای مبارزه خود هستیم٬ یاران ما هنوز در بند هستند و تا آزادی کامل همه آن ها به حمایت های بیشتر شما٬ کارگران٬ کارمندان٬ دانشجویان ٬ زنان و همه اقشار جامعه نیازمندیم. فراخوان ما به شما٬ شدت بخشیدن به تلاشتان در حمایت از دانشجویان آزادیخواه در ایران است!

ما هنوز در ابتدای کار خود هستیم. آزادی حق ماست! برابری حق ماست! مخالفت با فضای جنگی حق ماست! نه گفتن به جنگ٬ حق ماست! زندگی انسانی حق ماست! تحصیل در دانشگاه و نه پادگان هایی که به آن نام دانشگاه نهاده اند٬ حق ماست! آزادی فوری و بیقید و شرط همه دستگیر شدگان٬ حق و رای ماست!

در این مبارزه به حمایت های بیشتر شما نیازمندیم. پرچم دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب پرچم انسانیت در ایران است! در برافراشته نگاه داشتن این پرچم مارا یاری دهید! در رها کردن یارانمان از بند مارا یاری دهید!

اعتراضات دانشجویان در تمام دانشگاه های ایران تا آزادی همه یاران دربند٬ با قوت ادامه خواهد داشت!

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
٢٥ آذر ١٣٨٦

1 comment:

Anonymous said...

ممنون از پیامتون در وبلاگ. امیدوارم در کارتان موفق باشید. مسعود