اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 20, 2007

بیانیه دانشجویان معترض دانشگاه شیراز پیرامون آزادی یونس میرحسینی

:
آزادی یونس میرحسینی بار دیگر این قانون نامکتوب تاریخ را اثبات کرد که حکومت هیچ‌گاه از قدرت خود نمی‌کاهد مگر آن‌که خواست آزادی و برابری مجبورش کند. قدرت و سلطه میل به تراکم دارد و تنها تمنای رهایی و تغییر است که در برابر این میل مقاومت می‌کند. بی‌شک ایستادگی و پایمردی دانشجویانِ مبارز نقش بسزایی در آزادی دوست دربندمان داشته است و پیروزی و موفقیت جنبش دانشجویی در گرو تداوم این ایستادگی‌ها است.
ما بار دیگر اعتراض خود را نسبت به بازداشت گسترده دانشجویان اعلام می‌کنیم و خواستار مقابله‌ تمامی آزادی خواهان این مرز و بوم با جریانی هستیم که قصد دارد با پرونده‌سازی و تهمت و افترا پروژه حذف مخالفان را به انجام رساند. پروژه‌هایی از این دست، قبلا در جریاناتی نظیر کنفرانس برلین، نشریات امیرکبیر و پخش اعترافات اجباری اجرا شده است و این خیال خامی است که ما اجازه تکرار مجدد این پروژه را در رابطه با دوستان دربندمان نخواهیم داد.
بی‌شک آزادی میرحسینی پایان راه نیست و ما معتقدیم حاکمیت هیچ وقت یکجانبه و داوطلبانه اقدام به رعایت عدالت نخواهد کرد. برقراری عدالت و رسیدن به آزادی محصول اقدام مستقیم و مبارزه مداوم است و ما به عنوان کارگزاران فعلی جنبش دانشجویی، این وظیفه خطیر را بر دوش خود احساس می‌کنیم. در این راستا ما مبارزه را تا آزادی تمام دانشجویان و فعالان سیاسی دربند و تحقق خواسته‌های به حقمان ادامه خواهیم داد و خواهان ایستادگی و اتحاد همه‌ی آنانی هستیم که ایرانی آباد و آزاد می‌خواهند.
در پایان به تمامی سردمداران استبداد و مجریان پروسه‌ی تداوم و ابقاء سلطه هشدار می‌دهیم که ما خواستار حق تعیین سرنوشت خویش هستیم و بر این باوریم که تاریخ در مقام داوری صالح قضاوت خواهد کرد که آیا مبارزان راه آزادی، مسیر اخلال‌گری و ایجاد جو رعب و وحشت پیموده‌اند یا عمال سلطه و استبداد. بازی تاریخ این بار نیز روسیاهان را جلوی چشمان همگان خواهد گرفت و مثل همیشه کوس رسوایی مستبدان را خواهد نواخت.
ما دانشجویان دانشگاه شیراز هماهنگ با تمام دانشجویان منتقد، آزادی خواه و برابری‌طلب، نفرت و انزجار خود را از جریان محدودیت و انحصار اعلام و اخطار می‌کنیم، کاملا فوری و بی قید و شرط افراد زیر را آزاد کنید:
سعید حبیبی- مهدی گرایلو- نادر احسنی- انوشه آزادبر- ایلناز حمشیدی- بهروز کریمی زاده- علی سالم- علی کلایی- عابد توانچه- محسن غمین- پیمان پیران- صدرا پیرحیاتی- روزبه صف شکن- روزبهان امیری- سعید آقام‌علی- نسیم سلطان بیگی و دیگر دانشجویان و فعالین سیاسی دربند

No comments: