اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 17, 2007

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد


2 comments:

Anonymous said...

چه خوب بود که دلیل این کارتون رو هم می نوشتید تا که ما کاری غیر از خندیدن به ریش این یاران دربندتان و شما در این سایت پیدا کنیم!

Anonymous said...

امام خمینی معتقد بود که دانشگاه هم باید سیاسی باشه و هم فرهنگی..حالا چرا این جوری شده من که نمیفهمم...