اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 17, 2007

To the People of the World

On behalf of all students in Iran, we express our great appreciation for your efforts in publicizing the news related to the mass arrest of our friends and comrades and your protest against the Islamic republic of Iran. The movement for equality and freedom in Iran will never forget your support and solidarity.

Freedom and Equality Seeking Students in Iran are in a battle with the Islamic Regime. Our demands which are nothing but the demands of the people of Iran have been labeled ‘actions against country’s security’. Many of our friends have been arrested and put under torture. In order to defeat us, each day they make the list of their accusations and allegations against us longer and heavier.

We, the freedom and equality seeking students in the past two weeks have demonstrated that we not only peruse our goals but also will organise a national protest for the immediate release of our friends and comrades. We are just in the beginning of our battle and will not stop until all our friends will be released. To achieve this goal, we need all your support and solidarity as women, workers, students and all other people across the world. We call you to enhance your efforts in supporting our struggle.

We are in the beginning of our battle. Freedom is our right! Equality if our right! Opposition to war is our rights. A humane life is our right! Education at universities and not at militarized colleges and universities is our right! Unconditional and immediate release of all arrested and imprisoned students is our right!

In our struggle we need your support more and more. The banner of freedom and equality seeking students is humanity’s banner in Iran. Support us to hold this banner up. Support us in releasing our comrades.

Until the release of our comrades from prisons, students’ protests will continue across the country.

Freedom and Equality Seeking Students

16 December 2007

---------------------------------------

پیام دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به مردم آزاده در سراسر جهان

مردم آزاده در سراسر جهان!

از طرف همه دانشجویان ایران از تلاش گسترده شما در انعکاس خبر دستگیری یاران ما و اعتراضتان به حکومت ایران در این رابطه تشکر میکنیم. جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران این حمایت گسترده شما را فراموش نخواهد کرد.

دانشجویان آزادیخواه در ایران امروزه در نبردی سنگین با رژیم اسلامی قرار دارند. خواسته های ما که چیزی بیشتر از خواست انسان های آزاده در ایران نیست٬ از طرف دستگاه های امنیتی حکومت "اقدام علیه امنیت ملی" قلمداد شده است. تعداد زیادی از یاران ما را در زندان های مختلف کشور حبس کرده اند و زیر شکنجه قرار داده اند. هر روز به بهانه ای لیست اتهامات ما را طولانی تر میکنند و قصد دارند که مبارزه ما را عقب برانند.

ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب اما طی همین دو هفته گذشته نشان دادیم که نه تنها از خواسته های انسانی مان دست نمیکشیم٬ بلکه با سازمان دادن اعتراضی بزرگ در ابعاد کل ایران تا آزادی فوری همه دستگیر شدگان ازپای نخواهیم نشست. ما هنوز در ابتدای مبارزه خود هستیم٬ یاران ما هنوز در بند هستند و تا آزادی کامل همه آن ها به حمایت های بیشتر شما٬ کارگران٬ کارمندان٬ دانشجویان ٬ زنان و همه اقشار جامعه نیازمندیم. فراخوان ما به شما٬ شدت بخشیدن به تلاشتان در حمایت از دانشجویان آزادیخواه در ایران است!

ما هنوز در ابتدای کار خود هستیم. آزادی حق ماست! برابری حق ماست! مخالفت با فضای جنگی حق ماست! نه گفتن به جنگ٬ حق ماست! زندگی انسانی حق ماست! تحصیل در دانشگاه و نه پادگان هایی که به آن نام دانشگاه نهاده اند٬ حق ماست! آزادی فوری و بیقید و شرط همه دستگیر شدگان٬ حق و رای ماست!

در این مبارزه به حمایت های بیشتر شما نیازمندیم. پرچم دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب پرچم انسانیت در ایران است! در برافراشته نگاه داشتن این پرچم مارا یاری دهید! در رها کردن یارانمان از بند مارا یاری دهید!

اعتراضات دانشجویان در تمام دانشگاه های ایران تا آزادی همه یاران دربند٬ با قوت ادامه خواهد داشت!

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
٢٥ آذر ١٣٨٦

No comments: