اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

دستگیری شرکت کنندگان در مراسم روز دانشجو در دانشگاه مازندران قبل از اجرای مراسم

امروز نیروهای حراست چند تن از فعالین دانشجویی شرکت کنندگان در مراسم امروز روز دانشجو را هنگام ورود به دانشگاه دستگیر کردند و همچنین هنگامی که بفیه دانشجویان قصد برگزاری مراسم و به دست گرفتن تریبون را داشتند نیروهای حراست و چند تن از لباس شخصی ها قبل از برگزاری مراسم یکی از  فعالین دانشجویی به نام آرمان رسولی  را دستگیر کردند. همین امر سبب ایجاد فضای شدید امنیتی و به هم خوردن مراسم شد. چند تن از دانشجویان معترض به این امر در داخل دانشکده ی اقتصاد تجمع کرده و با خواندن سرود یار دبستانی و شعار مرگ بر استبداد خواستار آزادی دانشجویان دربند شدند. ضمناً با وجود خفقان بسیار شدید و تقریبا محاصره دانشکده توسط نیروهای حراست و لباس شخصی یکی از دانشجویان بیانیه ی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های مازندران به مناسبت مراسم 16 آذر را قرائت کرد.

همچنین شوان مریخی و رضا عرب از دانشجویان این دانشگاه هنگام ورود به دانشگاه دستگیر شدند. در ضمن چند مامور امنیتی زن به شدت در تعقیب دانشجویانی که قصد شرکت در مراسم را داشتند بر آمده و آنان را تعقیب می کنند. سارا خادمی بارها توسط این مامورین زن مورد تعقیب قرار گرفته است. خطر دستگیری همه ی دانشجویان شرکت کننده در مراسم روز دانشجو را تهدید می کند. ضمناً مامورین لباس شخصی همگی در اتومبیل های پارک شده دانشجویان را تحت نظر داشتند.

No comments: