اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

اعتراض کانون نويسندگان ايران به بازداشت دانشجويان

مردم آزاده ی ايران
در سه روز گذشته، در آستانه ی شانزدهم آذر، بيش از ۲۰ تن از فعالانِ دانش جويی در خيابان، جلوی دانشگاه، محل کار و در منزل ناصر زرافشان (وکيل دانش جويان بازداشت شده) دستگير شده اند. بهانه ی ظاهری نيروهای امنيتی برای اين بازداشت ها دعوت به برگزاری مراسم روز ۱۶ آذر از سوی دانش جويان است. کانون نويسندگان ايران ضمنِ گرامی داشتِ ۱۶ آذر، روز دانش جو، اعلام می دارد که اين روز در بيش از پنجاه سال گذشته همواره نمادِ پيکار با خودکامگی و ستم و امپرياليسم بوده است. آن چه اين روزها بر اين دانش جويان رفته است يادآور همان برخوردهای سرکوب گرانه ی چند دهه ی گذشته است. کانون نويسندگان ايران خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرطِ دانش جويان بازداشت شده است.
کانون نويسندگان ايران
۱۴/۹/۱٣٨۶

No comments: