اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 04, 2007

بیانیه شماره 4 دانشجویان آزادی خواه و برابری طب دانشکاه فردوسی در مورد وقایع تهران


رفقا

آکسیون کم نظیر شما امروز نشان داد که حتی با دستگیری گسترده نیروها ما، چپ همچنان با قدرت هرچه تمام در صحنه ی سیاسی کشور به پیش خواهد رفت. هر چند بودن رفقا به حتم در برگزاری باشکوه تر برنامه تاثیر گذار بود ولی شما ثابت کردید که با حداقل نیرو و زیر ببیشتر فشار امنیتی نیز آرمان چپ نخواهد مرد. باید گفت که هماهنگی و ثبات قدم شما بر اجرای برنامه برای رفقای دیگر شهر های کشور درسی فراموش نشدنی خواهد بود. در فضایی مملو از رعب و وحشت که توسط دستگاه سرکوب حاکمیت بر دانشگاه تهران حاکم بود، برگزاری آکسیون آن هم در چنین ابعاد وسیعی برای بسیاری غیر قابل درک بود. تحکیمی ها که با خوشحالی خبرهای دستگیری رفقای مارا سانسور می کردند گویا برای تحکیمی های وابسته و مزدور خبر درخواست مادر علی عزیزی برای با خبری از وضعیت فرزندش مهمتر از دستگیری ۲۴ تن از رفقای ما در طول ۴۸ ساعت بود.

زنده باد سوسیالیسم

دانشجوهای آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه فردوسی مشهد

1 comment:

Anonymous said...

http://www.photoblog.com/zohrepix عکس هاي تجمع روز دانشجو