اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 03, 2007

دانشجویان دستگیر شده در بند 209 اوین

طی تماس تلفنی یکی از دانشجویان ربوده شده با خانواده اش، مشخص شده است که این دانشجویان همگی در بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند. خانواده ی عده ای از این دانشجویان در حال پیگیری وضعیت ایشان هستند.

No comments: