اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 03, 2007

تعداد دستگیر شدگان به 12 تن رسید

طبق آخرین خبر دریافتی میلاد معینی دانشجوی دانشگاه مازندران نیزصبح امروز بازداشت شد. گزارش ها حاکی از آن است که پس از احضار وی به اطلاعات بابلسر تا کنون خبری از وی در دست نیست.

No comments: