اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 05, 2007

فکری به حال خود کنید!

دستگاه های خبررسانی حکومت از تجمع ٤٠ نفر ٬ دیروز در دانشگاه تهران خبر میدهند. جواب این دروغ پراکنی های حکومتی این چند عکس هستند. جنابان "خبرنگار" فکری به حال خود کنید! کسی دیگر نه به گزارشاتتان و نه به حکومتی که با این گزارش ها از آن دفاع میکنید ٬ باور دار. اطمینان داشته باشید که صف متحد دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب همه زندانیان را از بندهایتان بیرون خواهد کشید!د!


No comments: