اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 12, 2007

حمایت نماینده ی پارلمان انگلیس از دانشجویان دربند


یادداشت پارلمانی در پارلمان بریتانیا درباره ی بازداشت دانشجویان چپ در ایران
جان مکدونالد نماینده ی پارلمان و عضو حزب کارگر انگلستان

این یک «یادداشت پارلمانی»* است که با نگرانی زیاد در مورد افزایش موج سرکوب برعلیه دانشجویان فعال که بر علیه دیکتاتوری و برای عدالت اجتماعی در ایران مبارزه می کند، نگاشته شده است؛


قابل توجه است که بیش از 30 نفر از دانشجویان و سایر فعالین سیاسی [ بوسیله ی نظام حاکم بر ایران] دستگیر شده اند و تعدادی از دانشجویان نیز بعد از دریافت هشدار و تهدید بوسیله ی سازمان اطلاعات به دانشگاههای خود بازنگشته اند.


ما مصرانه خواستار آزادی دانشجویان دستگیر شده توسط دولت ایران هستیم و می خواهیم که هر گونه اتهام خرابکاری به آنها متوقف شود؛ و از دولت بریتانیا خواستاریم که بر روی دولت ایران در جهت احترام به حقوق اولیه ی انسانی مطابق معاهده ها و استاندارهای بین المللی، فشار بگذارد.

* یادداشت های پارلمانی معمولا در داخل پارلمان انگلستان برای جلب حمایت یا توجه ی سایر نمایندگان نگاشته می شود
.

No comments: