اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 14, 2007

حمایت اتحادیه ی سراسری دانشجویان کمونیست بریتانیا

بن لوییس دبیر اتحادیه ی سراسری دانشجویان کمونیست بریتانیا در حال سخنرانی در کنفرانس کارزار در مورد دستگیری دانشجویان چپ در ایران

1 comment:

RosaArchiv said...

http://www.benjamin-edgar-klein.blogspot.com/
weblog Ben