اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 15, 2007

پیام محمود صالحی به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب


دانشجویان عزیز؛

امروز ما بر خود میبالیم که شما دانشجویان با مبارزات تاکنونی خود، جنبش دانشجوی را به یک حرکت اعتراضی رادیکال و در راستای پیوند با جنبش کارگری ایران ارتقاه داده‌اید. همگان شاهد هستند که شما که با آگاهی و جسارت در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی پا گذاشته‌اید و د ر این میدان از تمام جنبشهای برحق، رادیکال و انسانی دفاع کرده‌اید.
شما به درستی جنبش کارگری را بر جسته کرده و رسالت و وظیفه انسانی اجتماعی خود را در این مورد به خوبی نشان میدهید. چرا؟ چون گذشته از سطح آگاهیتان اکثر شما فرزندان طبقه کارگر، مردم زحمتکش و انسانهای حق طلب هستید.
شما با شعار، دانشجو کارگر اتحاد اتحاد ، یک امر مهم و خطیر را در دستور کار خود گذاشته‌اید و من به عنوان یک کارگر تمام تلاش خود را برای تحقق این اتحاد با دانشجویان مبارز ضد استثمار به عمل خواهم آورد.

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب!

من ضمن گرامی داشت 16 آذر روز دانشجو ، پشتیبانی و حمایت خود را از این روز اعلام داشته و شدیدا و قویا دستگیری رفقای دانشجو را محکم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید شرط کلیه دانشجویان و فعالین این جنبش می باشم و از کلیه مردم آگاه و کار گران و سازمانهای حقوق بشر میخواهم درراستای آزادی این دوستان و محکوم کردن این موج دستگیری دست به اعتراض بزنند.

زندانی سیاسی، محمود صالحی
بیمارستان توحید سنندج
22/9/86

No comments: