اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 10, 2007

اعتراضی بزرگ، به بزرگی اراده رفقای در بندمان سازمان دهیم!!

کمیته پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند توسط خانواده‌های این دانشجویان تشکیل شد. این کمیته فعالیت خود را با فراخوان اعتراض به دستگیری ها آغاز کرد .

به حمایت از این فراخوان برخیزیم و جهان متمدن را علیه این تعرض جمهوری اسلامی بسیج کنیم.

امسال دانشجویان دانشگاه تهران، قدرت چپ و رادیکالیسم را با به خطر انداختن زندگی خود به نمایش گذاشتند.

امسال دانشجویان چپ علیه جنگ، علیه تبعیض، علیه نابرابری... به میدان آمدند، در حالی که می دانستند، که در این جنگ نا برابر همه زندانی خواهند شد.

امسال 13 آذر دانشجویان چپ با شعار نه به جنگ و زنده باد آزادی و برابری شبح مارکس را یک بار دیگر بر فراز تهران به پرواز در آوردند.

اکنون رهبران برگزار کننده این اعتراضات، رهبران سوسیالیست و چپ دانشجویی، حماسه سازان 13 آذر را زندانی کرده اند.

اکنون زمانی است که قدرت چپ در سراسر دنیا را به برای آزادی رفقایمان بسیج کنیم.

این فراخوان را امضا کنید، به دوستان و آشنایانتان ارسال کنید

متن انگلیسی این فراخوان را در خارج کشور به دانشگاه های مختلف ببرید. آن را برای اتحادیه های کارگری و فعالان حقوق بشر در کشور هایی که در آن زندگی می کنید ارسال کنید

ما می توانیم و باید دنیا متمدن را برای آزادی رفقایی در بندمان بسیج کنیم.


برای امضای این فراخوان نام خود را به آدرس اینترنتی


seeking.committee@gmail.com


ارسال کنید. در خبررسانی و جمع‌آوری امضا این کمیته را یاری دهید. از وبلاگ کمیته


www.13azar.blogspot.com

1 comment:

Anonymous said...

عالی بود! hacker