اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 15, 2007

باز هم فریبکاری دستگاه قضایی

طبق اخبار رسیده در مراجعه ی امروز خانواده ی دانشجویان زندانی به دادگاه انقلاب تاریخ همه ی بازداشت ها در برگ اعلان بعد از 16 آذر ذکر شده است. تاریخ دستگیری انوشه آزادبر و ایلناز جمشیدی 18 آذر قید شده، در حالی که در واقع آنها در روز 11 آذر در منزل انوشه دستگیر شده اند. تاریخ دستگیری مهدی الله یاری هم 20 آذر قید شده در حالی که او روز 17 یا 18 آذر دستگیر شده است. احتمالا این امر به این به دلیل است که بتوانند اتهام دروغین شرکت در مراسم 16 آذر را به همه ی دانشجویان نسبت دهند. باید به شدت به این فریبکاری دستگاه قضایی اعتراض و آن را محکوم کرد

http://13azar.blogspot.com/

No comments: