اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

بیانیه ی اعلام موجودیت فعالین چپ شاهرود

ضرورت گذر از سرمایه داری به سوسیالیزم و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا و در پس آن تشکیل جامعه کمونیستی به وضوح روشن است .با تغییر حاکمیت در سال 57 و برخورد های موحش در دهه 60 و جو خفقان حاکم و با توجه به سخن مارکس در مانیفست مبنی بر اینکه کمونیستها عار دارند مقاصد و نظریات خویش را پنهان سازند ؛ ما جمعی از دانشجویان دانشگاه شاهرود با تاکید بر آزادی رفقای در بندمان به عنوان تشکت مستقل دانشجویی اعلام موجودیت میکنیم .

به امید دنیایی آزاد و برابر

زنده باد آزادی ، درود بر برابری ؛ مرگ بر ارتجاع

جمعی از دانشجویان دانشگاه شاهرود

1 comment:

Anonymous said...

جامعه کمونیستی؟؟؟؟ روسیه کوبا چین و ... برای دیدن نتیجه حامعه کمونیستی کافی نیست؟؟؟