اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 03, 2007

مردم آزاده! دانشجویان آزاده!

در آستانه ١٦ آذر، خبر دستگیری دانشجویان، این صدای آزادیخواهی و برابری طلبی، موجی از خشم در میان تشنگان آزادی و برابری را براه انداخت. دستگیری دانشجویان، حمله به حق طلبی و ضدیت با جنگ، و تعرض به آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه است. باید در مقابل این تعرض محکم، متحد و یکپارچه به میدان آمد.

دانشجویان سراسر ایران!

دستگیرشدگان دوستان و رفقای همه ما اند که برای مقابله با تلاشمان برای پادگانی نشدن دانشگاه به گروگان گرفته شده اند!

دانشجویان دستگیر شده، عزیزان همه ما اند که برای پاک کردن صدای انسانیت از دانشگاهها و تحکیم فضای خرافه و تحمیق و جنگ بر دانشگاهها، به گروگان گرفته شده اند!

حمله به هر دانشجویی حمله به همه ما است! بناید رفقایمان در این میدان تنها بمانند! نباید ارتجاع بتواند با تعرض به هیچ یک نفری از ما، آزادیخواهی و انسانیت را قربانی کند! سکوت و خاموشی مجاز نیست! باید یک صدا و متحد به میدان آمد!

شعار همه ما این است: "دانشگاه پادگان نیست!" ٬ "نه به جنگ"!

دستگیری رفقایتان دلیل دیگری بر این خواست بر حق ماست! دستگیر شدگان جرمی جز این خواست پایه ای ما ندارند. تنها گذاشتن رفقایمان ننگ است! هیچ دستگیری نباید بدون اعتراض و جواب بماند! تا آزادی همه دستگیر شدگان از پای ننشینیم! اعتراضات ما به مناسبت ١٦ آذر امکانی است که رفقایمان را تنها نگذاریم. به میدان بیاﺋید و خواهان آزادی همه دستگیر شدگان شوید! تلاش و اعتراض را نباید به فردا موکول کرد

تنها حضور متحد و یکپارچه ما میتواند جلوی دستگیری بیشتر، جلوی پادگانی شدن دانشگاه و آزادی همه دستگیر شدگان و جلوی تحمیل خرافه و جهل را بگیرد! قرار ما روز ١٣ آذر٬ دانشگاه تهران!

مردم!

دستگیری دانشجویان، فرزندان و مدافعین ترقی و آزادیخواهی شما، تعرض به همه شما است! اگر از خفقان و خرافه و جهل و فقر و نابرابری به تنگ آمده اید، اگر از فضای خفقان جنگی و تبعیض و نابرابری به ستوه آمده اید، اگر از پادگانی شدن دانشگاهها و محل کار و زندگی تان به ستوه آمده اید!

باید از نگاهبانان آزادیخواهی و صدای حق طلبی که از دانشگاه و توسط دانشجو بلند میشود، دفاع کنید! بی تفاوتی جایز نیست! دستگیری هر دانشجویی حمله به انتظارات انسانی شما از زندگی است! برای آزادی دانشجویان زندانی اعتراض کنید و 13 آذر به یاری مبارزه فرزندانتان در دانشگاهها بشتابید و دستهای همبستگی و حمایت تان را بسوی آنها دراز کنید!

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب

No comments: