اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 24, 2007

بر گرفته از وبلاگ حسام

مسئولان دانشگاه آزاد قزوین در ورودی دانشگاه گیت گذاشته اند؛ از همان گیت هایی که در مترو وجود دارد و کارت می کشید تا به شما اذن دخول بدهند. کارت الکترونیک را می کشی و عکس و ساعت ورودت در مانیتور نگهبانی ثبت شده و نمایش داده می شود این هم از بامبول جدید مسئولان دانشگاه، با وجود آنکه در دانشگاه آزاد قزوین هیچ گونه نشریه مستقل دانشجویی و انجمن صنفی ای وجود ندارد با این حال مسئولان دانشگاه می دانند که احتیاط و کنترل دانشجویان شرط عقل است آن هم در دانشگاه آزاد قزوین که پذیرش بی حد و حصر دانشجویان وضعیت مضحکی را به وجود آورده و گاهی حتا برای راه رفتن در دانشگاه هم با ترافیک جمعیت روبرو می شوی...

No comments: