اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 22, 2007

پلاکاردهای دانشجویان در اعتراض امروز

آزادی برابری
اتحاد ، مبارزه ، پیروزی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

دانشجوی زندانی قربانی جنگ جناحی

نه حمله ی خارجی نه تحریم اقتصادی

جنبش دانشجویی متحد جنبش کارگری

ما خواهان ایجاد تشکلهای مستقل دانشجوئی هستیم

No comments: