اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 30, 2007

موج جدید حمله به دانشگاه ها

Image and video hosting by TinyPic

1 comment:

Anonymous said...

کار شما تمام است!
صحبتهای اخیر مهدی عربشاهی که در سایت خبرنامه امیرکبیر منتشر شده ادامه صحبتهای حجاریان و قوچانی و دیگر چهره های راست پرو رژیم است. ادامه همان مطالب آشنای حضرات در وحشت از شبح لنین و.... است. این اظهار نظرها ادامه واهمه و نگرانی
ادامه در وبلاگ...