اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 19, 2007

بازداشت فعال کارگری شهر کارون:

بنابه گزارشات رسيده آقای فريدون نيکوفرد از فعالين کارگری نيشکر هفت تپه پنجشنبه شب ساعت ۲۱:۰۰ به وقت محلی در تاريخ ۲۶ مهر ۱۳۸۶ توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به نقطۀ نامعلومی منتقل شد. آقای نيکو فرد روز پنجشنبه چندين ساعت در حراست شرکت توسط مامورين وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار گرفت.مامورين وزارت اطلاعات او را تحت فشار و مورد تهديد قرار دادن که دست از دفاع از خواسته های کارگران نيشکر هفت تپه بردارد و در غير اينصورت عواقب وخيمی برای او خواهد داشت.

No comments: