اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 22, 2007

بیانیه دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب خوانده شد

بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های ایران توسط بیتا صمیمی زاد دانشجوی پلی تکنیکی خوانده شد و با تشویق دانشجویان و سر دادن شعار توسط دانشجویان معترض حمایت شد.

No comments: