اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 11, 2007

گزارش از زنان :

بر اساس آمارهاي ارائه شده دولتی!! حدود 5 هزار نفر فقط در شب بازارهای شهر مشهد مشغول به كار هستند كه بیش از33 درصد آنان زنان مقیم این شهر هستند. اخیرا با خبر شدیم برخی از نهادها اقدام به جمع آوري زنان دست فروش کردند. این اقدام نه تنها حمله به معیشت و زندگی آنها بلکه زمینه ساز تن دادن زنان به کارهای غیر انسانی و پست است. بیشتر این زنان از مناطق محروم و حاشیه شهر برای کسب و کار راهی مرکز شهر می شوند. قابل توجه است آمار ارائه شده تنها مربوط به دستفروشانی است که شبها در شهر پر تردد مشهد به کار فروش اجناس خود مشغولند.

No comments: