اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 25, 2007

بازداشت ها در اهواز ادامه دارد

Image and video hosting by TinyPic

خبر جدید اینکه: فاطمه فرهادی دانشجوی زبان فرانسه دانشگاه چمران امروز بعد از احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات بازداشت شد. هنوز هیچ اطلاعی از اتهام وارده به این افراد در دست نیست.موج جدید این برخوردها در این شهر ستان و در دانشگاه بی سابقه بوده است.

No comments: