اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

October 24, 2007

دانشجوی دانشگاه یزد به دادگاه احضار شد

رحیم حسینی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دادسرای یزد احضار گردید. طبق خبری که به دستمان رسیده پرونده یکی از دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه یزد که مدیر مسئولی نشریه آزادی بیان را نیز به عهده دارد، ابتدا به شعبه شش و سپس بعد از چند روزی سر در گمی پرونده به دادگاه خرم بید استان یزد ارجاع داده شد. شاکی این پرونده رئیس دانشگاه یزد است که به دنبال افشای قضیه مسمومیت دانشجویان در چند ماه پیش از سوی نشریه آزادی بیان، اقدام به رسیدگی قضایی کرده است. آقای رحیم حسینی ذکر کرد که در جلسات شعبه بازپرسی راجع به مصادیق اتهام وارده هیچ صحبتی به میان نیامده ،بطوریکه خود بازپرس هم نمی دانست که برای چه آنجا هستم.

No comments: