اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 01, 2008

رفقایمان را آزاد خواهیم کرد

رفیق سعید حبیبی - دبیر معذول تشکیلات دفتر تحکیم وحدترفیق انوشه آزادبر - دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران و مدیرمسئول نشریه آرمان نو


رفیق مهدی گرایلو - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مدیرمسئول نشریه اخگر


رفقا سعید حبیبی و بهروز کریمی زاده

رفیق بهروز کریمی زاده - دانشجوی اخراجی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و سردبیر نشریه ی توقیف شده ی خاک


رفیق مهدی گرایلو

رفیق انوشه آزادبر


رفیق ایلناز جمشیدی - دانشجوی ارتباطات دانشکده تهران مرکز دانشگاه آزاد و عضو هیأت تحریریه نشریه ی آرمان نو
انوشه آزادبر


رفیق بهروز کریمی زاده

1 comment:

Anonymous said...

ما خواستار آزادی هر چه سریع تر همه زندانیان سیاسی هستیم و دریافت هر گونه وثیقه و کفالت برای آزادی را محکوم می کنیم
www.naslekhamoosh.blogfa.com