اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 02, 2008

عکس هایی از داروخانه ی بابک در شیراز

عکس های زیر مربوط به داروخانه ی بابک(از مهم ترین داروخانه های شهر شیراز)، محل کار دکتر ایرج صف شکن و دکتر تاج الملوک نوروزیان(پدر و مادر روزبه صف شکن) است. آنها در روز 4 شنبه 11 دیماه اقدام به نصب کاغذهایی شامل فراخوان خانواده ها، اسامی دانشجویان دربند، عکس هایی از روزبه و ... در داروخانه کردند که مورد استقبال شدید مردم واقع شد.
4 comments:

Anonymous said...

جای تشکر و قدر دانی داره از این دو عزیز که اینچنین به حمایت از فرزندشون شمشیرهاشون و از رو بستن میگن "کار هر کس نیست خرمن کوفتن" پس من از طرف خودم و همه ی دوستام از این عزیزان تشکر می کنم
به امید موفقیت

Anonymous said...

جالبه و ترسناك . من در اين باره هيچ اطلاعاتي نداشتم . اميدوارم تمام اسيرها و دربندها آزاد شوند .... قلم استوارتان جاري ! ///
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´ نازنين برگشته و چشم براه مهربونيه شماست .

Anonymous said...

آفرین بر پدران و مادرانی که به حق از فرزندانشان دفاع میکنند و پشتیبان حق و حق طلبی هستند، امیدوارم که تمامی دانشجویان در بند بزودی به آغوش خانواده هایشان باز گردند!

Anonymous said...

درود بر شما
وبلاگتان زينت بخش خيابان بهشت گرديد